Ψηφίστηκε ο νόμος για ΕΛΚΑΓ απο τους Υδρογονάνθρακες

Ψηφίστηκε ο νόμος για ΕΛΚΑΓ απο τους Υδρογονάνθρακες.
Ψηφίστηκε ο νόμος - Ιδρύεται εντός του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών «AΚΑΓΕ», ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Εθνικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΛΚΑΓ).

Πόροι του ΕΛΚΑΓ είναι: Ποσοστό από τα έσοδα του Δημοσίου (μερίσματα, δικαιώματα, φορολογία) από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες. Εξαιρούνται ο περιφερειακός φόρος 5% που προβλέπεται στο άρθρο 161 παρ. 1 του ν. 4001/2011, καθώς και το ποσοστό 20% των μισθωμάτων ή μεριδίων παραγωγής που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 164 παρ. 6 του ν. 4001/2011. 2. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του 70% των ετήσιων εσόδων από τις ως άνω πηγές.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρει: Υπολογίζουμε ότι στα επόμενα 25-30 χρόνια, μπορεί τα έσοδα αυτά να ξεπεράσουν τα 150 δις ευρώ, οπότε η διάθεση ενός σημαντικού μέρους τους (άνω του 70%) στα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορεί να αποτελέσει μια νέα ιδιαίτερα μεγάλη πηγή χρηματοδότησης.

Έτσι ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου και την ανάπτυξη της χώρας θα συνδεθούν άμεσα με την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την ασφάλεια των εργαζομένων.

  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόμου «Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών»
  • Ίδρυση Εθνικού Λογαριασμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών