ΔΕΣΦΑ: Έλαβε την άδεια για την 3η δεξαμενή LNG στη Ρεβυθούσα

Άδεια εγκατάστασης, διάρκειας 3 ετών, έλαβε ο ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για τη 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα.

Η απόφαση, που έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», υπεγράφη από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωεργίου και αναφέρει τα εξής:

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, διάρκειας 3 ετών, για την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α) για τη 2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού LNG στη νησίδα της Ρεβυθούσας του Δήμου Σαλαμίνας του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον του υπό στοιχείο 19 φάκελο του προοιμίου της παρούσας, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβληθείσα Τεχνική Περιγραφή.
2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής.
3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί της απόφασης που μνημονεύεται στο στοιχείο 15 του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Να πραγματοποιηθούν όλες οι υποδείξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας και αφορούν στην Μελέτη Ασφαλείας του εν θέματι έργου, σύμφωνα με το έγγραφο υπό στοιχείο 18 της παρούσας.
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922.
7. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η προαναφερθείσα Τεχνική Μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί.
8. Η θεώρηση των σχεδίων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
9. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
10. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή της.
11. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την οικ.483/35/Φ.15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή της Δεξαμενής Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου ότι η Δεξαμενή Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου κατά νόμο τεχνικού, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β’/2006).
5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
6. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
7. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την οικ. 14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 508.5 ευρώ


Σαμαράς: Δεν χρειαζόμαστε νέα βοήθεια

Η Ελλάδα βασίζεται στον τουρισμό και τους φυσικούς πόρους για να προωθήσει την ανάκαμψη, σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος εξελέγη το 1977 για πρώτη φορά βουλευτής. «Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας: Το φυσικό περιβάλλον, τον τουρισμό και τους φυσικούς πόρους: Έχουμε μαγνήσιο, βωξίτη, σπάνιες γαίες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο που μπορούμε να εκμεταλλευθούμε», δήλωσε ο κ. Σαμαράς.

Η Ελλάδα βασίζεται επίσης στη γεωγραφική της θέση, στο σταυροδρόμι μεταξύ της Μικράς Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, για να προσελκύσει επενδύσεις, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο οποίος σημείωσε: «Είμαστε σε ιδανική τοποθεσία για τις μεταφορές και τη διαχείριση δικτύων, από τη διώρυγα του Σουέζ στον Πειραιά και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Πηγή: enikos.gr

Συνάντηση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με τον Αλβανό Υπουργό Ενέργειας & Βιομηχανίας, Damian Gjiknuri

Παράλληλα, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι υπάρχουν περιθώρια ευρύτερης συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος των δύο λαών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία νέων προτάσεων και την διαχείριση των σχετικών θεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πως ουσιαστικά και συμβολικά η απόφασή μας να δημιουργήσουμε την Κοινή Επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα ζητήματα της ενέργειας και την διαχείριση των υδάτων, σηματοδοτεί ένα εξαιρετικά θετικό βήμα στο να συζητήσουμε ως φίλοι και γείτονες τα θέματα που μας ενώνουν, τα θέματα που μπορούμε και πρέπει να λύσουμε, ώστε οι δύο λαοί να έρθουν ακόμη πιο κοντά και οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει σε κάθε περίπτωση να λύνεται με καλή θέληση, με αμοιβαιότητα και με γνώση ότι το συμφέρον είναι κοινό.

Μπορούμε πράγματι σ’ αυτή τη γειτονιά της Ευρώπης να στείλουμε ένα μήνυμα συνεργασίας, ένα μήνυμα ότι η ενέργεια, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι και οι ίδιες οι κοινωνίες μπορούν να βρουν θετικά στοιχεία για να φέρουν ειρήνη και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.»

ΥΠΕΚΑ: Χρηματοδοτεί μεταπτυχιακά για υδρογονάνθρακες

Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής Ελλήνων επιστημόνων και τεχνικών καθώς και ελληνικών εταιρειών αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντική προτεραιότητα και εθνική στρατηγική, τόνισε σχετικά ο Γ. Μανιάτης.
Στην χρηματοδότηση του υπό ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων" (Hydrocarbon Exploration and Exploitation), καθώς και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη "Μηχανική Πετρελαίου" (Petroleum Engineering) σύμφωνα με το ΦΕΚ 2808/5-11-2013 τ. Β', προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στόχο την ελληνοποίηση του σημαντικού αυτού τομέα που αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε: "Η προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ελλάδας – πέραν των θετικών επιπτώσεων στην Εθνική Οικονομία – ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, την τεχνογνωσία της, τη διεθνή διπλωματία της. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Χρειάζονται πάνω απ' όλα έμπειροι επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων.

Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής Ελλήνων επιστημόνων και τεχνικών καθώς και ελληνικών εταιρειών αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντική προτεραιότητα και εθνική στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση δύο εξειδικευμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα οποία πιστεύω ότι και μεγάλη ανταπόκριση θα βρουν και προοπτικές θα ανοίξουν για τους νέους επιστήμονες του τόπου μας και θα επιτρέψουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, φέρνοντας ανάπτυξη, και δίνοντας στην Ελλάδα τα απαραίτητα εφόδια να ξεπεράσει οριστικά την κρίση".

Σημειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν πρόκληση, αλλά και υποχρέωση για τη χώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επισπεύδον, κατέθεσε πρόταση συνοδευόμενη από σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με συμμετοχή των Τμημάτων :

• Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ,
• της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
• Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
• Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου Τμήματος αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια.

Στο πρόγραμμα, που μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, θα χρηματοδοτηθεί με 30.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά θέματα, στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αξιολόγησης επιπτώσεων και διαχείρισης ρίσκου.

Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ θα λάβει το έτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη ΜηχανικήΠετρελαίου, που οργανώνεται και θα λειτουργήσει άμεσα στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Γεωλογία Πετρελαίου, ηΜηχανική Γεωτρήσεων, η Σεισμική Απεικόνιση και Διαγραφίες Γεωτρήσεων, καθώς και τα Οικονομικά και η Νομοθεσία Παραγωγής Πετρελαίου.

Στόχος είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να αναλάβουν να εκπαιδεύσουν μια γενιά νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων όχι μόνο στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, αλλά και στα πολύπλοκα θέματα του περιβάλλοντος, των δημοσίων συμβάσεων και των νομικών και οικονομικών τους προεκτάσεων.

Διάλεξη του Η. Κονοφάγου: ''Ελληνική Ενεργειακή ΑΟΖ''

Ηλίας Κονοφάγος - Ελληνική Ενεργειακή ΑΟΖ.
Διάλεξη του Η. Κονοφάγου με θέμα: ''Ελληνική Ενεργειακή ΑΟΖ''. Αθήνα, 10/04/2014.

Α. Φώσκολος: Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων

Αντώνης Φώσκολος - Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων.
Α. Φώσκολος-Η αξία της γεωλογίας στον εντοπισμό ενεργειακών αποθεμάτων. Έμφαση στην υπεράκτια Κρήτη.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Ελληνική Στρατηγική ΑΟΖ»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Ελληνική Στρατηγική ΑΟΖ»
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ελληνική Στρατηγική ΑΟΖ». Αίθουσα Τιμών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ρηγίλλης 1, Αθήνα. Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 9.00.

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: «Επαγγελματικός προσανατολισμός - ΑΟΖ - Ζεόλιθος»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: «Επαγγελματικός προσανατολισμός - ΑΟΖ - Ζεόλιθος».
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Επαγγελματικός προσανατολισμός - ΑΟΖ - Ζεόλιθος». ΤΕΙ Ηρακλείου, 04/04/2014. 

Λακκοτρύπης: Yπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για το τερματικό

Την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος από διάφορους επενδυτικούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επιβεβαίωσε στις Τομές Στα Γεγονότα, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ. 
Όπως εξήγησε, αυτοί οι οργανισμοί επιδιώκουν την κερδοφορία κάτι που σημαίνει ότι εάν υπάρξουν και άλλες ανακαλύψεις υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ τότε το έργο θα καταστεί βιώσιμο. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε συνάντηση με τον Βέρνερ Χόγιερ, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα και εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους η ΕΤΕπ θα μπορούσε να εμπλακεί στο έργο.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης τόνισε πως γίνεται τεράστια προσπάθεια ώστε να επισπευτούν οι διαδικασίες και πως αν όλα πάνε καλά, τότε η ΕΝΙ-KOGAS, αναμένεται να αρχίσει γεωτρήσεις περί τα τέλη Αυγούστου.

Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, ότι η μεταφορά του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω αγωγού στην Τουρκία, δεν αποτελεί καν επιλογή, ενώ τόνισε πως χωρίς λύση του κυπριακού, ούτε και το ΦΑ του Ισραήλ θα μπορεί να μεταφερθεί στην Τουρκία για κατανάλωση.

Ερωτηθείς για το αν θα μπορούσαν να προκύψουν άμεσες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, απάντησε θετικά, με την προϋπόθεση ότι θα προκύψουν νέες ανακαλύψεις κάτι που θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα σχέδια και για το τερματικό.

Ένας «Ποσειδώνας» θωρακίζει την ΑΟΖ

Σε λειτουργία υποθαλάσσιο σύστημα οπτικών ινών που προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ήδη ένα πρωτοποριακό έργο παροχής ολοκληρωμένου πακέτου επικοινωνιών στην εξελισσόμενη υπεράκτια βιομηχανία υδρογονανθράκων της περιοχής.

Βασικός παίκτης το όλου έργου η CYTA  που σε συνεργασία με την εταιρεία Radius Oceanic Communications Inc ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις δοκιμές ελέγχου θέτοντας σε πλήρη λειτουργία το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών POSEIDON, το οποίο επιτυγχάνει τη σύγκλιση ωκεανογραφίας και τηλεπικοινωνιών, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το υποθαλάσιο καλωδιακό σύστημα έχει διασυνδεθεί ήδη με καλωδιακούς σταθμούς της Cyta προσφέροντας έτσι  ασφαλείς ευρυζωνικές διατερματικές διασυνδέσεις, μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων σημαντικών διεθνών προορισμών.

Εικόνα σε πραγματικό χρόνο από τα οικόπεδα της ΑΟΖ
Το υποθαλάσσιο σύστημα οπτικών ινών POSIDON πέρα από τις απεριόριστες τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες που διεξάγουν έρευνες στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στις 24ωρη παρακολούθηση των εργασιών στις πλατφόρμες για λόγους ασφάλειας.

Αρμόδιες πηγές που έχουν άμεση εμπλοκή με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου έλεγαν στην «Κ» ότι με την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση της Κυπριακής ΑΟΖ οι αρχές της Δημοκρατίας μπορούν να έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για λόγους που άπτονται της ασφάλειας των εργασιών σε κάθε οικόπεδο.

Κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του υποθαλάσσιου συστήματος POSEIDON:

•Το σύστημα POSEIDON ξεκινά από δύο σημεία των κυπριακών ακτών και  επεκτείνεται σε μήκος 800 χλμ, ακολουθώντας τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ, περικλείοντας έτσι τα υποθαλάσσια οικόπεδα, τα οποία έχουν διατεθεί για ανάπτυξη από την Κυπριακή Δημοκρατία.

•Ο σχεδιασμός του συστήματος POSEIDON επιτρέπει τη μελλοντική διασύνδεση και με σημεία εκτός της κυπριακής ΑΟΖ, μέσω πολλαπλών επεκτάσεων οπτικών ινών, εξυπηρετώντας, έτσι, νέες περιοχές δραστηριοποίησης της υπεράκτιας βιομηχανίας υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
  
•Προηγμένες και ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα προσφέρονται προς και μεταξύ των πλατφόρμων και θα αποτελούν τη βασική υποδομή για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, για παρεμφερείς εργασίες των εταιρειών.
  
•Το επιχειρησιακό μοντέλο της Radius Oceanic Communications Inc.,  προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, διεθνή συνδεσιμότητα και υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης σε 24ωρη βάση.

Το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα POSEIDON θα επιτρέψει στη Cyta να παρέχει προηγμένες ευρυζωνικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες ωκεανογραφικές υπηρεσίες στον αναπτυσσόμενο ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο στις προσπάθειες  καθιέρωσης του οργανισμού και της Κύπρου ως εξαίρετου τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην περιοχή.